Licytacje w Kancelarii Komornika Sądowego Warszawa - Śródmieście

Poniżej prezentujemy aktualne licytacje prowadzone przez naszą kancelarię. Licytacje podzielone są na dwie kategorie: Nieruchomości oraz Ruchomości. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z kancelarią.

OBWIESZCZENIE O LICYTACJI ZE SPÓŁDZIELCZEGO WŁASNOŚCIOWEGO PRAWA DO LOKALU


Licytacja komornicza - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego w budynku przy ul. Inflanckiej 19 lokal 229 w Warszawie


   Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie Ryszard Moryc na podstawie przepisu art. 953 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (dalej: kpc) podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 06.06.2023 r. o godz. 09:15 w budynku Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie mającego siedzibę pod adresem: ul. 82, 00-517 WARSZAWA w sali nr 235, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiącej ograniczone prawo rzeczowe - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego numer 229 położonego w budynku przy ul. Inflanckiej 19 w Warszawie, dla którego nie jest prowadzona księga wieczysta. Lokal znajduje się w zasobach Spółdzielni Mieszkaniowej STAWKI (adres spółdzielni: 00-174 Warszawa, Dzika 4 ). Lokal składa się z 3 pokoi, kuchni, przedpokoju, łazienki i w.c. o powierzchni 57,80 m2 i usytuowany jest na IV kondygnacji (III piętrze) budynku wielomieszkaniowego. Powyższe prawo - w momencie zajęcia nieruchomości - przysługiwało Jolancie Wallewein-Tabor.

   Suma oszacowania wynosi 515 000,00 zł, zaś cena wywołania stanowi trzy czwarte sumy oszacowania i wynosi 386 250,00 zł.

   Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 51.500,00 zł najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg. Rękojmia powinna być złożona na rachunek bankowy komornika:

    PKO B.P. SA Oddział 4 w Warszawie 32 10201042 0000 8502 0196 6340 najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg

   Rękojmia może być również złożona w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.

   Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

   Termin oględzin nieruchomości dłużnika został wyznaczony na dzień 30-03-2023 r. godz.: 16.00 - 16.30.

   W ciągu dwóch ostatnich tygodni przed licytacją wolno oglądać operat szacunkowy nieruchomości dłużnika w Kancelarii Komornika w dniach i godzinach urzędowania oraz przeglądać w Sądzie Rejonowym dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie akta postępowania egzekucyjnego (należy powołać się na sygnaturę akt sądowych: VI Co 2645/19).

   Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie ograniczonego prawa rzeczowego lub przedmiotów razem z nim zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

   Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.