Przepisy

Poniżej przedstawiamy wybrane akty prawne regulujące postępowanie egzekucyjne:

USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (tekst pierwotny: Dz. U. 1997 r. Nr 133 poz. 882) (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 167 poz. 1191)

icon UoKSiE (259.08 kB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 28 stycznia 2002 r. w sprawie udzielania pomocy lub asystowania komornikowi przez Policję lub Straż Graniczną przy wykonywaniu czynności egzekucyjnych.

icon Udzielanie pomocy lub asystowanie (42.98 kB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie wysokości opłat za czynności komorników niebędące czynnościami egzekucyjnymi.

icon Wysokość opłat za inne czynności (36.66 kB)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 października 1991 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy zabezpieczaniu spadku i sporządzaniu spisu inwentarza.

icon Spis inwentarza (57.41 kB) 

Kodeks postępowania cywilnego

icon Kodeks postępowania cywilnego (439.74 kB)