O Kancelarii

Jesteśmy kancelarią istniejącą od 2008 r. kiedy to decyzją Ministra Sprawiedliwości z dnia 31 października 2008 r. Ryszard Moryc został powołany na stanowisko Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy  - Śródmieścia. Staramy się działać dynamicznie lecz zawsze z rozwagą i poszanowaniem obowiązujących przepisów prawa. Wysokie standardy wykonywania powierzonych obowiązków możliwe są do spełnienia dzięki wiedzy i doświadczeniu komornika sądowego oraz zatrudnionego w kancelarii zespołu asesorów i pracowników kancelarii.

Rewirem komorniczym komornika sądowego Ryszarda Moryca jest obszar właściwości Sądu Rejonowego dla Warszawy – Śródmieścia w Warszawie. Jednakże zgodnie z decyzją wierzycieli, którzy mają  prawo wyboru komornika sądowego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej komornik Ryszard Moryc wykonuje orzeczenia sądowe w sprawach o roszczenie pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń na terenie całego kraju.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym. 

Do zadań nam powierzanych przez wierzycieli należy w szczególności:

  • wykonywanie czynności egzekucyjnych w sprawach cywilnych,
  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności,
  • sporządzanie protokołu stanu faktycznego przed wszczęciem procesu sądowego lub przed wydaniem orzeczenia na zarządzenie sądu lub prokuratora.

Komornik sądowy ma ponadto prawo:

  • doręczania zawiadomień sądowych, obwieszczeń, protestów i zażaleń oraz innych dokumentów za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty;
  • na wniosek organizatora licytacji – sprawowania urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej lub najwyższej oferty;
  • weryfikowania istnienia i treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych.